българскиcestinadeutscheesti keelenglishlietuviskasmagyarpolskiromanasuomineederlandsitaliano
Регистриране
Членство
 
Регистрирайте се и станете член. Тогава материалите и инструментите в този портал ще са на Ваше разположение. Членството е безплатно.

Скоро след регистрирането ще получите е-мейл с Вашите данни за дос-тъп. Използвайте всички предимства на Европейския център за сертифи-циране и Европейската мрежа за обучение и квалифициране BASICON.


Условия за ползване

При регистрирането трябва да се даде съгласие за следните условия на ползване.
  • Безплатното ползване обхваща употребата на инструментите и материалите изключително за некомерсиални цели в рамките на учебния час, квалификационни и образователни програми и за демонстрация.
  • При ползване или разпространяване с комерсиална цел трябва да се поиска съгласието на Zukunftsbau GmbH, Берлин.
  • За внасяне на промени в материалите и инструментите трябва да се поиска съгласието на Zukunftsbau GmbH, Берлин.
  • В инструментите и материалите не може да се добавя никакъв мате-риал (картина, звук, текст . . .) от неизвестен източник, който евен-туално е под защита на авторските права. При одобрено добавяне на материал трябва да се спазват съществуващите авторски права.
  • При разпространението на инструментите и материалите трябва да се обърне внимание на спазването на валидните условия за ползване.
  • При употребата на квалификационния паспорт или на отделните сер-тификати издаващата ги организация се задължава, обучението да бъде водено по Курикулума BASICON и да се спазват националните стандарти за качество.
  • Данните на потребителя могат да се съхраняват в Zukunftsbau GmbH с цел изготвяне на оценка и при необходимост да се предоставят за ползване на Европейската комисия. За употребата или разпростране-нието на потребителските данни с други цели във всеки случай е необходимо съгласието на потребителя.